MAKYAJ MALZEMESİ NE ZAMAN BOZULUR

MAKYAJ MALZEMESİ NE ZAMAN BOZULUR
27 Kasım 2016 tarihinde eklendi, 1.756 kez okundu.

Vakti geçmesine rağmen bir kozmetiği kullanmaya devam ederseniz ne olur?
İçerisinde organizmalar ürediğinden rimeliniz yüzünden gözleriniz rahatsızlanabilir. Vakti geçmiş bir far yüründen gözkapağınızda alerji olabilir. Fondötenin ömrü bitmiş ve kullanmakya ısrar ediyorsanız kaşıntı, alerji olabilir. Pudranız ömrünü tamamlamış ve atmaya kıyamadıysanız derinizi pul pul dökebilir ve kızarıklıklar oluşturabilir. Rujunuzun ömrü bitmişse, dudaklarınız soyulabilir ve kabarabilir…

Maskara
En sık kul­la­nı­lan mak­yaj mal­ze­me­si ol­ma­sı­na rağ­men için­de en çabuk mik­rop üre­yen ürün cin­si­dir. Eğer ka­pa­ğı­nı hiç aç­ma­dıy­sa­nız iki yıl için­de tü­ket­me­li­si­niz. Açı­lıp kul­la­nıl­dıy­sa en faz­la altı ay için­de ar­tık kul­la­nı­ma mü­sa­it ol­ma­ya­cak ka­dar bo­zul­muş­tur. Ka­pa­ğı­nı gev­şek ka­pa­ma­yın. Kullanırken uzun süre açık bırakmayın. İçi­ne su ila­ve et­me­yin (bakterilere mekan hazırlarsınız). Ri­mel fır­ça­sı­nı ürün bit­tik­ten son­ra iyi­ce sa­bun­lu suy­la yı­ka­yıp kaş ta­ra­ma fır­ça­sı ola­rak kul­la­na­bi­lir­si­niz.

Fondöten
Bo­zul­du­ğu­nu an­la­ma­nız için kok­la­ma­nız ve iki par­ma­ğı­nız ara­sın­da ürü­nü ez­me­niz ye­ter­li­dir. To­pak­lan­ma ve renk­te ay­rış­may­la bo­zulma ken­di­ni gös­te­rir. Am­ba­la­jı­nı aç­ma­dıy­sa­nız 12-18 ay ka­dar ömrü var­dır. Açıp kul­lan­dısa­nız, ya­ni ha­vay­la ve el­le te­mas et­tiy­se altı ay için­de tü­ket­me­niz ge­rek. Altı ay geç­miş­se si­ze aler­ji yap­ma­sı­nı bek­le­me­den im­ha edi­niz. Pat fon­dö­ten­le­rin ve sticklerin öm­rü da­ha uzun­dur. 12 ay kul­la­nı­mı müm­kün­dür.

Pudra
Nem­li ve ışık­lı yer­de sak­la­ma­ma­ya özen gös­te­rin. Ağ­zı­nı her kullanım­dan son­ra sı­kı­ca ka­pa­tın. Bo­zu­lan toz pud­ra sert blok­lar oluş­tu­rur, ko­ku­su ra­hat­sız edi­ci­dir. Toz pud­ra­nı­zın öm­rü, am­ba­laj açı­lıp kul­la­nı­ma baş­la­dık­tan son­ra 3 yıl­dır. Taş pud­ray­sa en faz­la 10 ay son­ra bit­me­miş­se bi­le atıl­ma­lı­dır.

Toz far
1-1,5 yıl dayanırlar. Nemli ve sıcak yerde tutarsanız ömrü daha da kısalır. Ömrü bitmiş farı göz kapağına yayamazsınız. İçindeki yağ/su oranı bozulduğundan lekeler halinde kalır.

Krem far
1 yıl. Toz farlardan daha kısa ömürlüler çünkü likit olan ürün, su içerdiğinden kuru malzemeden daha çabuk bakteri üretir. Krem farınız bozulduğunu tüp içinde renk ayrıştırarak belli eder. Çalkalayıp kullanmayın. Bozulmuştur.

Ruj
En çok sa­yı­da alı­nan koz­me­tik, ruj­dur. Bo­zul­du­ğu­nu an­la­ma­nız çok ko­lay­dır. Ru­jun üze­ri ter­le­me şek­lin­de yağ nok­ta­cık­la­rıy­la kap­la­nır, renk de­ği­şi­me uğ­rar ve ağır­dır, pas­tel bo­ya gi­bi ko­kar. Çok so­ğuk (buz­do­la­bı) ya da çok sı­cak (ka­lo­ri­fer ya­nı) or­tam­lar­da bo­zul­ma sü­re­ci hız­la­nır. Koz­me­tik sa­na­yiin­de ruj, oje ve göz far­la­rı­na se­def­li bir gö­rü­nüm ka­zan­dır­mak ama­cıy­la kat­kı mad­de­si ola­rak biz­mut oksiklorür (Bi­OCl) kul­la­nıl­dı­ğın­dan, se­def­li ruj­la­rın öm­rü açıl­ma­dan 30 ay, açıl­dık­tan son­ra 6 ay­dır. Mat ruj­la­rın­sa am­ba­la­jı açıl­ma­dan 3 yıl, kul­la­nıl­ma­ya baş­lan­dı­ğın­dan iti­ba­ren de 12 ay­dır.

Güneş ürünü
İçerdiği filtrenin koruması üretildiği sene kullanım içindir. Aldığınız yaz kullanın. Seneye kalan güneş ürünü, yarı yarıya korumasını kaybetmiş olacaktır. Plajdaki ısı da kremin yapısının bir sonraki seneye kalmasına izin vermez. Altı aylık ömürleri olan güneş kremlerini kullanacağınız tatil süresine göre, büyük boy veya küçük boy alın. Seneye saklamayın.

Göz kalemi
Ömrü 3 yıldır. Bakımı sırasında kapağının her zaman iyice kapanmasına dikkat edin. Kapağın çinde artıklar birikmişse kapağı temizleyin. Her kullanımda kalemi kalemtraşla açın, yeni çıkan yağlı uç ile makyajınızı yapın. “Kurumuş ucu” göze veya dudak kenarına bastırıp çizmeye kalkışmayın. Hiç kullanmadan bile kalsa kalem kurur ve yumuşak çizgi yapma işlevi biter. Atın gitsin.

Oje
Açmadan rafta kalabildiği süre 2 yıldır. Eğer açıp kullandıysanız içeriğindeki uçucu maddeler gittikçe kalınlaşır ve size zaten tırnak üzerinde uygulanmasına izin vermez. Eğer her kullanımdan sonra ojenin kapağının içini asetonla temizler ve ağzını temiz tutarsanız son damlasına kadar kalitesini korur. Tırnağa uygularken şişe ağzını mümkün olduğunca açık bırakmayın.

Göz altı kapatıcısı
Sıvı olan, tüpte fırçalı üretilmiş kapatıcılar daha çabuk bozulur. Ömrü -ürünün üzerinde aksi yazılmamışsa- bir yıldır. Krem veya skick halinde olanlar 2 yıl kadar dayanır. Kokusunun ağırlaşmasından ve ürünün kremsi yapısını kaybetmesinden bozulduğunu anlayabilirsiniz. Isarla, içine nemlendirici karıştırıp yumuşatıp, göz altına sürmeye kalkışmayın. Ciddi alerjiler olabilir ve göz altındaki nazik deriye hasar verebilirsiniz.

Toz allık
Preslenmiş, iyice sıkıştırılıp sertleştirilmiş, minik, renkli toz zerreciklerinin ömrü 3 yıl kadardır. Eğer banyoda nemli, ısının yükseldiği yerlerde tutmazsanız ömrünü tamamlayana kadar kalitesini korur. Zaten en sık kullanılan bu kozmetiği hanımlar bir yıl içinde tüketirler. Ama çekmece diplerinde kalmış eski bir allık bulduysanız şansınızı zorlamayın, atın.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git